תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש
https://online.michalb.co.il/ , : מיכל ברנהם ע.מ. 032535361 , בעלים של האתרים
להלן: לשם הנוחות ככל שבעל האתר הנ”ל הינו עוסק ) / https://www.michalb.co.il
מורשה ייקרא “החברה” ו/או “נותן השירותים”) מספקת פלטפורמת מידע על גבי רשת
האינטרנט המציגה מידע אודות הורות, גישות, טיפים וידע וכיוצא בזה- הגישה לאתר
ולתוכנו ניתן בתשלום ו/או לא בתשלום לרבות בצורה של מלל, וידיאו, ניתוחים, טבלאות,
מאמרים,
כתבות, דיאגרמות ועוד (להלן: “האתר” ו/או “מערכת”. טרם הרשמה ו/או המשך גלישה
ושימוש בשירותי האתר, חשוב שתוודא כי יש לך הרשאה לגשת לאתר ובאם קיבלת פרטי
גישה, באופן חוקי, לאזור אישי הכולל שם משתמש וסיסמה (להלן:”האזור האישי”) וזאת
בכדי לפעול במערכת באופן חוקי מבלי לפגוע בדינים, חוקים ותקנות החלים עליך, לרבות
רישיון השימוש שלך (ראה בהמשך).
הקדמה
כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות
שיחליף אותו ו/או המזוהה עימו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן.
במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם.
רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים ו/או
הגולשים ו/או המנויים באתר.
החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה
הבלעדי.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני
המינים.
אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה
מחייב.
עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות ולהחזיק
בכרטיס אשראי ישראלי.
בס”ד
השימוש באתר
1 . הגדרות,
1.1 . “המשתמש/ המשתמשים”- משתמשי האתר הרשומים ו/או משתמשי האתר שאינם
רשומים ו/או מנויים על סוגיהם ו/או מבקרי האתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע.
1.2 . “מנוי”-משתמש אשר נרשם לקבלת שירותי האתר ומחזיק שם משתמש וסיסמה
ייחודי עבורו. יכול והמנוי יכלול אפשרות להורדת תוכן דיגיטלי.
1.3 . “מנוי חינמי ו/או ניסיוני”- מנוי לתקופה קצובה אשר תיקבע על ידי החברה, המאפשר
למשתמש שימוש בחלקים מסוימים במערכת לצורך בחינת התאמת המערכת לשימוש
המשתמש.
1.4 . “השירות”- מתן גישה למידע כלשהו ו/או ביקור באתר בין אם בתמורה ובין אם לא
ו/או הורדת תוכן דיגיטלי למחשב לאחר תשלום.
2 . הסכמה לתנאי השימוש
2.1 . בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש
באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת
והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה
אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש
אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
3 . פעילות האתר
3.1 . האתר מציע מערכת אינטרנטית שמטרתה להציג נתונים ותכנים ללימוד והעשרה
אודות הורות ודרכי התמודדות עם מצבים שונים בהורות לרבות באמצעות סרטונים,
טקסטים, לינקים, הסברים ועוד הניתנים להורדה ו/או לצפייה באתר (להלן:
“המידע” ו/או “התוכן”
3.2 . המידע בחלקו יכול ונכתב בהשראת מאגרים חיצוניים כגון ספרים ועוד, לינקים
שמפנים למידע מחוץ לאתר, סרטונים, מאמרים ועוד. המידע הוא מקורי של האתר
ואין להעתיקו.
3.3 . יודגש כי המידע המוצג באתר הינו בגדר כלי עזר בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או
תוכן לצורך קבלת החלטות כלשהן ו/או ייעוץ ו/או טיפול מכל סוג שהוא. האתר
לא יישא באף אחריות ישירה ו/או עקיפה לנזקים ככל שייגרמו כתוצאה
מהשימוש הישיר ו/או העקיף באתר. האחריות הבלעדית היא על המשתמש.
3.4 . החברה תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי,
מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב
את המידע הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו. על כן האתר לא יהיה אחראי על
ההשלכות הנ”ל בגין אחריות על נזק כלשהו לרבות שגיאות, אי דיוקים, השימוש
בס”ד
וכיוצא בזה ו/או ההסתמכות בהם.
3.5 . מנוי ו/או מנוי זמני יקבל גישה לאזור האישי אשר תתבצע באמצעות שם משתמש
וסיסמה ייעודיים שיונפקו למשתמש ספציפי אשר רק לו תינתן האפשרות לצפות
בתוכן ו/או חלקו יהיה ניתן להורדה. רישיון השימוש מאפשר אך ורק צפייה וצפייה
חוזרת במידע האתר באופן אישי בעצמכם בלבד ולא יועבר לאחר. בין היתר לא
למטרות ייעוץ ו/או טיפול כלשהן וכן שלא להפצה מסחרית או אחרת (להלן: “רישיון
השימוש”).
יובהר כי יימסר שם משתמש אחד לכל לקוח. לא יונפקו פרטי גישה נוספים לבני הבית.
במקרה של שני הורים שם המשתמש שעימו התבצעה ההרשמה יהיה לצורך התכתבות
ותקשורת בין החברה ללקוח.
הגישה למידע ייעשה רק על ידי בעל הרישיון השימוש המקורי.
3.6 . יודגש כי רישיון השימוש אינו כולל את הזכות להעתיק, להפיץ, לשנות, לשדר,
להטמיע, להציג בפני הציבור ו/או לאחר שללא רישיון שימוש זהה ו/או להעמיד
לציבור ו/או לקבוצת אנשים ו/או לטפל וכן כל פעולה אחרת שלא אושרה
במפורש על ידי החברה.
3.7 . האתר לא מתיימר באמצעות התוכן בו להכשיר מטפלים ו/או מוסמכים. הידע באתר
מהווה ידע להעשרה בלבד והינו בגדר המלצה בלבד.
מובייל וטאבלט. כל , PC : 3.8 . המכשירים המותרים לכל רישיון עומד על 3 עמדות בלבד
שימוש חורג נוסף יכול ויגרום לחסימה של המשתמש ו/או כל סנקציה אחרת לשיקול
דעת בעל האתר. למשתמש לא תהיה אף טענה בנושא.
3.9 . האתר שומר לעצמו את הזכות לנהל הרשאות שונות למשתמשים מסוגים שונים
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
3.10 . החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי יכולה לבצע בדיקות מעת לעת ו/או
להטיל מגבלות ו/או לשנות מגבלות קיימות על השימוש בתנאי הרישיון כגון אך לא
רק: (א) זיהוי כניסה במקביל של אותו שם משתמש משני מכשירים שונים; (ב)כניסה
שונים; ו – (ג) כניסה מאזורים שאינם מזוהים על ידי IP תדירה מכתובות
הגדרות המערכת. כל מקרה ייבחן לגופו. ככל שנחסם ו/או הוקפא רישיון השימוש
ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר באזור יצירת הקשר באתר.
3.11 . לחברה שיקול דעת בלעדי באילו תנאים לשחרר את החשבון כאמור.
3.12 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים
באתר לרבות כלי אכיפה, פיקוח ושימושיות.
3.13 . החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר ו/או המידע יפעל באופן
שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי
חלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין
שליטה עליו.
3.14 . לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה
בס”ד
ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים
הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק
הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות
את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
3.15 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול ולשנות מעת לעת את אופן
השימוש באתר, התוכניות המוצעות למשתמשיו ו/או השירות המוצע בו.
4 . טיב השירות
4.1 . החברה מעמידה לרשות המשתמשים כלי אינטרנטי להצגת מידע לנוחיותם
ולשימושם ואין לראות את החברה כאחראית על המידע, או כמי שחבה באחריות
כלשהי בגין המידע.
ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר WEB 4.2 . המערכת מבוססת
בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן
החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על
גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו\או השירות בכלל יהיה
לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות
התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או
לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות.
המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או
הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר.
4.3 . כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו
שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות
המידע ו/או השירות. אין להסתמך ו/או לקחת החלטות ו/או לטפל באחר ו/או בעצמו
על בסיס מידע זה בלבד, רצוי להתייעץ באיש מקצוע טרם היישום. מלוא האחריות
הבלעדית מוטלת על המשתמש והוא מודע על כל ההשלכות האפשריות כתוצאה
משימוש באתר ותכניו.
4.4 . לא תהיה אף טענה כלפי האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף.
והמשתמש מודע כי הדרכה הורית רצוי שתיעשה על ידי איש מקצוע שהוכשר ובאופן
פרטני. על כן מלוא האחריות מוטלת על המשתמש בעניין וכי עשה את כל הבדיקות
הנדרשות מצידו טרם ביצוע פעולה כלשהי ונמצא כשיר ליישם את המידע באתר.
ביטול מנוי
4.5 יובהר כי, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או
שהצרכן פתח את אריזתם המקורית ובפרט לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי
וכדומה). וזאת לפי הדין- תקף בין היתר לגבי מנוי שקיבל שם PDF ,, 3 , וידאו MP
משתמש וסיסמה. עם זאת, לבעל האתר הזכות לפנים משורת הדין ולשיקול דעתו
הבלעדי לבצע החזר כספי גם במועד שלאחר הרכישה.
בס”ד
יובהר כי בעת ביצוע ההזמנה יכול ותשלח אל הלקוח חוברת עבודה פיזית לכתובתו,
החוברת כוללת את כל תוכן הקורס באופן מתמוצת ועל כן היא מהווה עותק קשיח על
פי דין של תכני הקורס. בשל כך מטבע הדברים ובנסיבות אלה לא יהיה ניתן לבטל
את הקורס לאחר משלוח החוברת. לכן, מומלץ לעבור על סילבוס הקורס בצורה
יסודית, לשאול את אשר ליבכם מול נציגי החברה, לצפות בתכנים חינמיים שפזורים
במשרתת. ורק לאחר שאתם שלמים ובטוחים לבצע את העיסקה.
4.6 . צפייה ו/או קריאה ו/או עיון בתוכן כלשהו שבאתר למשך שבע דקות או יותר וזאת
במצטבר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי בעל האתר יהיו ראיה חלוטה
לעניין זה. יודגש כי על המשתמש לעמוד על התאמת התכנים לצרכיו ועל טיבם
ואיכותם וזאת באמצעות התכנים החינמיים ככל שישנם. המנוי מצהיר כי התכנים
לשביעות רצונו ולא יהיו טענות על כך. לא ישמעו טענות ביטול בשל איכות או אופי
התכנים.
4.7 . במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת
הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את
הלקוח תלוייה בחברת האשראי ולא בחברה.
4.8 . מנוי ניסיוני הוא חינמי שבעל האתר יגדיר בממשק האתר.
4.9 . משמדובר בקורס קבוצתי עם מספר מוגדר של משתתפים מראש, לא ניתן יהיה
לקבל החזר מלא בגין הקורס אלא רק בתנאי הבא:
בתנאי שניתנה ע”י הלקוח הודעת ביטול על ההשתפות בקורס עד 7 ימים לפני מועד
תחילת הקורס. וזאת בתנאי שחוברת העבודה הוחזרה לבית העסק עד שבוע מיום בקשת
הביטול.
במידה ולפני פתיחת הקורס נפתחה הדרכת בונוס כלשהי לטובת הלקוח ייגבה בגינה
מחיר מלא כפי שמפורסמת באותה העת באתר.
לא ישמעו טענות אחרות בנוגע להחזר מלא בגין הקורס
החזר חלקי
החזר של מחצית הסכום מעלות הקורס תינתן ללקוח שהודיע על בקשה להחזר כספי עד
מועד שחרור השיעור השני. וזאת בתנאי שחוברת העבודה הוחזרה לבית העסק עד שבוע
מיום בקשת הביטול.
בכל שלב ו/או תנאי אחר לא יינתן החזר כספי כלשהו.
בס”ד
4.10 . ככל שמדובר במוצר דיגיטלי להורדה ו/או לצפייה מידית- מרגע התשלום
וקבלת גישה לקבצים ו/או קבלת שם המשתמש וסיסמה לא תהיה אפשרות לבטל
את העסקה כאמור. הכל על פי הדין לפי דיני הגנת הצרכן.
5 . תוכן האתר
5.1 . אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר אשר מוזן ו/או מגיע על ידי ו/או מידי
גורמים חיצוניים לרבות צדדים שלישיים.
5.2 . החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן/ו/או מידע
באתר. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או
הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על מידע שהושג דרך
האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד. ככל שזיהיתם
פערי מידע ו/או שגיאות הינכם מוזמנים לדווח באזור יצירת הקשר באתר.
5.3 . ככל שהנכם רואים כי תוכן האתר פוגע בזכויות צד שלישי ו/או כל נושא אחר, תוכלו
לדווח על כך באזור צור קשר באתר. שימו לב כי פרטיכם ופנייתכם יועברו לצדדים
שלישיים בכדי לבחון את טענתכם.
5.4 . מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מנוי של
משתמש אשר הפר תנאי שימוש אלה ובפרט את תנאי הרישיון שניתנו לו, ולא
לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על דרך של מחיקת החשבון
וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש לחברה, זאת ללא התראה מראש
ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כנגד החברה במקרה כזה.
5.5 . החברה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי תוצאות השימוש בשירות או בחומרים
המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.
5.6 . המשתמש מסכים באופן מפורש, כי החברה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה
ללא הרשאה ו/או עם הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש
ו/או של האתר, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו. המידע באתר עשוי
לכלול אי דיוקים או טעויות סופר ואחרות.
5.7 . מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק התקשרות מכל
סוג מול משתמש אשר פרסם תוכן פוגעני ו/או שקרי ו/או בלתי חוקי/ מפר זכויות
יוצרים ו/או מסולף כנזכר לעיל ו/או שהפר תנאי שימוש אלו לשיקול דעת הבלעדי של
האתר, ולא לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על חסימת
המשתמש וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש לחברה, זאת ללא התראה
מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה כזה.
5.8 . ככל שהאתר יהיה מורכב מלינקים חיצוניים בין היתר, לא תקום אחריות לאתר בעניין
בס”ד
שמישות הלינקים, תוכנם ועוד.
5.9 . האתר אינו מחויב לשמור עותק של המוצר הדיגיטלי שניתן להורדה ו/או נשלח
ללקוח.
6 . השימוש באתר
6.1 . חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן
חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול
בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של בעל האתר וצדדים שלישיים ובכלל,
פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין
האתר ומפעיליו. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר
באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא
רק לפי היתר שימוש הרישיון בתקנון זה, לא לשמור את התכנים המופיעים
באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב
המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי
וידיאו של המסך.
6.2 . הפרה של מטרת השימוש באתר תגרור מניעת המשתמש מהמערכת בין היתר
ולשיקול דעת החברה לפעולות נוספות.
6.3 . הגבלת אחריות:
יבוהר כבר שלב זה כי אין העסק לוקח אחריות כלשהי בייעוץ ועל כל משתמש יש את
האחריות האישית שלו טרם יישום ההמלצות. בקורסים הכוללים תמיכה ומופיע בדף מוצר
כי הקורס כולל תמיכה אלו תנאי התמיכה:
התמיכה אשר תינתן תהווה תמיכה ומענה לשאלות בנוגע ליישום תכני הקורס בלבד
הכוללת :
-תמיכה באופן שוטף במיילים בכפוף לעומס וזמינות.
– מתן מענה טלפוני (בהתאם לעומס וזמינות) לשעתיים בשבוע במועד שהמנחה יקבע
ולשיקול דעתו בלבד.
הליווי יהווה המלצה בלבד ואין להסתמך עליו לכל דבר ועניין. לא תישמע אף טענה בגין
נזק כלשהו עקיף או ישיר כתוצאה מהליווי. טרם כל פעולה יש להיוועץ איש מקצוע
מטעמם אשר מכיר באופן אישי פרטני את הנפשות הפועלות.
ידוע למשתמש כי אין בתכני האתר ו/או כל תקשורת מסוג אחר עם החברה, אינו מהווה
ייעוץ מאף סוג. אין להסתמך ולקבל החלטות מהתוכן באתר ובתקשורת
מכל סוג בין החברה למשתמש.
בס”ד
6.4 . אין האתר מתיימר לייעץ באמצעות החומר המועבר. על המשתמש לקחת
אחריות באופן פרטני על ידי גורם מוסמך ולאחריו להחליט על דעתו עצמו באם
כשיר ליישם על דעתו את המידע שבאתר.
6.5 . כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו
שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה ו/או מטפלת.
6.6 . המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת
החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל איבוד מידע בזמן
העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו\או
השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה
שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה,
יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני
או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או
תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל.
7 . יצירת קשר
טלפון 054-334-4319 , michalbhorut@gmail.com 7.1 . מייל
7.2 . החברה תעשה מאמץ לחזור לפניות תוך זמן סביר.
8 . פרטיות ואבטחת מידע
8.1 . החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים לרבות שימוש
ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים PCI DSS/ SSL בטכנולוגית הצפנה מסוג
שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה
מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות
למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם
חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה
למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
8.2 . משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות
וכלים cookies פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית
והצגת remarketing אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות (כגון ביצוע שיווק מחדש
פרסומות המותאמות למשתמש), עיסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר
להעדפות המשתמש.
הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי Cookies
הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים
שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל
האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.
8.3 . באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי
בס”ד
יכולו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך
שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות
דואר אלקטרוני, , SMS ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות
פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי
לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף
. 30 א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב- 1982
8.4 . באתר תהיה אפשרות להשאיר פרטים ראשוניים ליצירת קשר כגון טלפון ושם.
9 . זכויות הקניין של החברה
9.1 . כל הזכויות באתר לרבות המידע, אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים,
טבלאות ועוד שייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב
האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים,
טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק,
לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או
אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא
הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה
לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני
אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
10 . שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
10.1 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או
לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול
דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.
10.2 . במידה והחברה תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות,
הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני
לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה פנה המשתמש לחברה ו/או על ידי פרסום
הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
10.3 . החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
1 . כללי 1
11.1 . לחברה הזכות לבצע מעת לעת בדיקות בגין שימוש על פי הרישיון שניתן.
של המשתמש ואת המיקומים מהם IP הבדיקה יכול ותכלול בין היתר בדיקת
מתבצע גישה לחשבון תחת אותם פרטי גישה למערכת.
11.2 . כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש
לפרשנות תנאי השימוש.
11.3 . כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל
זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
בס”ד
.₪ 11.4 . גובה הנזק בו תחוב החברה בכל מקרה שהוא לפי תקנון זה מוגבל עד 200
11.5 . תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד
שלישי כלשהו.
11.6 . שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו
כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים
ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה
לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
11.7 . הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד.
סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר
לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
11.8 . לחברה הזכות הבלעדית לשנות את תוכניות ו/או מוצרי החברה לרבות אי מתן
אפשרות להזמין מנוי זמני ו/או מנוי נסיוני מכל סוג שהוא אך לא רק. הכל לשיקול
דעת הבלעדי של החברה.
11.9 . החברה אינה מתחייבת לתת גישה לפרק זמן בלי מוגבל ו/או לפרק זמן כלשהו.
11.10 . חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות
תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי
תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על
פי החוק.
11.11 . יובהר כי הגדרות המונחים בתקנון זה לא ישפיעו על פרשנות המהותית
בפרט הגדרת ע.פ/ע.מ כחברה לצורך הנוחות בלבד אם בכלל.
11.12 . הפסקת מנויים ו/או ביטול הזמנות תיעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן והדין.